Zaterdag 15 juni 2024, goedenavond!

Onze producten

 

Vanaf nu te koop

aangezicht 

Prachtige schilderijen van Egbert Modderman en gedichten van Pieter Jan Kruizinga

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Algemeen. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Chr.Boekhandel Alkmaar en een wederpartij waarop de Chr.Boekhandel Alkmaar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Algemene Voorwaarden Christelijke Boekhandel Alkmaar 

ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 - De prijs
ARTIKEL 8 - Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 9 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 10- Betaling
ARTIKEL 11- Klachtenregeling
ARTIKEL 12- Overmacht
 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst, al of niet op afstand, aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
Ondernemer: Christelijke Boekhandel Alkmaar;
Overeenkomst: een overeenkomst, al of niet op afstand, waarbij in geval van een overeenkomst op afstand gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER  

Naam ondernemer: Christelijke Boekhandel Alkmaar
Vestigingsadres: Laat 111
Tel: 072 511 46 46
E-mailadres: info@christelijkeboekhandelalkmaar.nl
KvK-nummer: 37047751 te Alkmaar
Btw-identificatienummer: NL.8018.30.436 

De Christelijke Boekhandel Alkmaar is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al of niet op afstand, tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD  

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST  

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hierna in dit lid en het in lid 3 bepaalde, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De overeenkomst komt niet tot stand indien artikelen bij nader inzien niet leverbaar blijken te zijn. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de ondernemer dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien een besteld artikel buiten het reguliere assortiment van de ondernemer valt, dit ter uitsluitende beoordeling door de ondernemer, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT (= annulering) 

1. Herroeping is mogelijk zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen na ontvangst van het product. Als de bestelling eerder is herroepen en de ondernemer de bestelling nog niet heeft verwerkt zal hij het aankoopbedrag retour storten. Indien de bestelling al onderweg is kan de consument het bij ontvangst weigeren bij de postbode. Zodra de ondernemer de bestelling retour heeft ontvangen, zal het aankoopbedrag worden teruggestort.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking zodat geen beschadiging aan het product ontstaat; beschadigde artikelen kunnen niet worden teruggenomen/vergoed. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies en binnen 14 dagen vanaf de datum van herroeping.
3. Herroeping kan uitsluitend plaats vinden mondeling in de winkel, per telefoon, per e-mail of brief.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.  

5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.  

7. Voor losse kranten en tijdschriften geldt het herroepingsrecht niet.  

ARTIKEL 7 - DE PRIJS  

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT EN GARANTIE 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  

ARTIKEL 9 - LEVERING EN UITVOERING  

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de ondernemer niet binnen 30 dagen levert. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te herroepen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

ARTIKEL 10 - BETALING  

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 

ARTIKEL 11 - KLACHTENREGELING  

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  

ARTIKEL 12 - OVERMACHT  

In geval van overmacht heeft de ondernemer het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit de consument schriftelijk mee te delen en zonder dat de ondernemer is gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Boekenbon
iDEAL